Výpůjční řád

Obecná pravidla

Jízda na vypůjčené koloběžce je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

Nájemce může být pouze osoba starší 15-ti let.

Nájemce používá koloběžku (včetně příslušenství), jejíž/jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu.

Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho nebo dvou dokladů totožnosti a složení patřičné zálohy (viz níže). Jistina bude složena v hotovosti.

Na koloběžce je zakázáno provádět jakékoliv změny bez souhlasu provozovatele.

Koloběžku a další zapůjčené věci je nutno před vrácením očistit od hrubých nečistot, pokud tomu tak není, účtujeme poplatek 200 Kč.

Rezervace koloběžek

Doporučujeme předchozí rezervaci koloběžek.

Koloběžky si můžete rezervovat na čísle +420 727 886 065
nebo e-mailem na adrese info@kolobezky-hruboskalsko.cz

Půjčovné a vratná záloha (jistina)

Koloběžky se půjčují na základě:

  1. Předložení dvou průkazů totožnosti a proti složení vratné zálohy ve výši 1.500 Kč/ koloběžka, anebo
  2. Předložení jednoho průkazu totožnosti a proti složení vratné zálohy ve výši 3.000 Kč/koloběžka

Půjčovné je splatné v den zapůjčení koloběžky.

Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Výjimkou jsou případy, kdy nájemce vrátí koloběžku bezprostředně po jeho zapůjčení (nejpozději však do 30 minut) např. z důvodů nenadálé změny počasí, zdravotního stavu nájemce a v podobných situacích. V takovém případě si pronajímatel ponechává jednorázový manipulační poplatek 100 Kč.

Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu jím půjčovného za jím převzatou koloběžku (a případě příslušenství) za každou započatou hodinu i den prodlení s vrácením koloběžky.

Záloha je vratná po vrácení zapůjčených předmětů a jejich překontrolování provozovatelem.

Práva a povinnosti nájemce

Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně je nájemce přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Před používáním zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se s jejich správným používáním.

Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen koloběžku (a její příslušenství) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu.

Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky (případě i příslušenství) uhradí nájemce cenu ve výši uvedené ve smlouvě o nájmu movitých věcí, kterou podepsal při předání.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby , které předměty nájmu uvedené ve smlouvě využívají.

Nájemce se zavazuje používat při jízdě na koloběžce helmu.

Práva a povinnosti provozovatele

Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku (a příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užívání předmětu nájmu, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplývajícími.

Provozovatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

Doporučení

Doporučujeme chránit si kotníky pevnou obuví a hlavu helmou, která je vždy součástí výpůjčky a je ke každé koloběžce zapůjčována zdarma.

Řád je platný od 1.5.2017

Zpět